1. Studium Wrocław
  2. Analizy

Analizy

Powstawanie nowego Studium to proces skomplikowany i wielowątkowy. Koncepcję takiego Studium poprzedza szereg analiz, w tym między innymi urbanistycznych, społecznych i demograficznych. Poniżej prezentujemy ukończone analizy, które w ramach prac nad nowym Studium wykonało Biuro Rozwoju Wrocławia.

MAPA NR 1. Dostępność czasowa rowerem w minutach – bramy centrum miasta

Analiza przedstawia dostępność czasową rowerem do bram rowerowych centrum miasta. Bramy centrum zlokalizowane są na skrzyżowaniach wzdłuż ulic: Kazimierza Wielkiego, Grodzkiej, Piaskowej, Świętej Katarzyny i Błogosławionego Czesława. Stanowią one miejsca wjazdów rowerowych do centrum miasta. Dostępność analizowana była po sieci rowerowej, złożonej z istniejących tras rowerowych, wybranych dróg w strefach uspokojonego ruchu, gdzie rowerzyści mogą się poruszać po jezdni oraz z kilku odcinków nieistniejących, które planowane są w najbliższym czasie do realizacji. Mapa prezentuje dostępność bram rowerowych centrum maksymalnie do 30 minut jazdy rowerem (izochrona 30 minut) w pięciominutowych przedziałach czasowych.

Przykładowo, każda osoba, mieszkająca w zasięgu izochrony pięciominutowej (żółte pole), może dojechać do bram centrum miasta maksymalnie w pięć minut.

Wykres umieszczony w prawym górnym rogu przedstawia, jaki procent mieszkańców Wrocławia znajduje się w każdej z stref czasowych dojazdu.

(Załącznik do Mapa nr 1.)

MAPA NR 2. Dostępność czasowa rowerem w minutach – węzły przesiadkowe

Analiza przedstawia dostępność czasową rowerem do węzłów przesiadkowych. Dostępność analizowana była po sieci rowerowej, złożonej z istniejących tras rowerowych, wybranych dróg w strefach uspokojonego ruchu, gdzie rowerzyści mogą się poruszać po jezdni, oraz z kilku odcinków nieistniejących, które planowane są w najbliższym czasie do realizacji. Mapa prezentuje dostępność węzłów przesiadkowych maksymalnie do 30 minut jazdy rowerem, w pięciominutowych przedziałach czasowych.

Przykładowo, każda osoba, mieszkająca w zasięgu izochrony dziesięciominutowej (pomarańczowe pole), może dojechać do najbliższego węzła przesiadkowego od 5 do 10 minut. Nagromadzenie żółtego pola (do 5 minut) wynika z bliskiego sąsiedztwa kilkunastu węzłów przesiadkowych, oznacza to, że osoby mieszkające w centrum miasta mogą dojechać rowerem w maksymalnie 5 minut do więcej niż jednego węzła przesiadkowego.

Wykres umieszczony w prawym górnym rogu przedstawia, jaki procent mieszkańców Wrocławia znajduje się w każdej z stref czasowych dojazdu.

(Załącznik do Mapa nr 2.)

MAPA NR 3. Gęstość zaludnienia w 2014 roku w odniesieniu do linii tramwajowych i kolejowych oraz dworców i stacji kolejowych

Analiza przedstawia gęstość zaludnienia na podstawie punktów adresowych z 2014 roku. Jedna kropka reprezentuje 100 osób. Na mapę naniesiono dodatkowo linie tramwajowe, siatkę głównych linii kolejowych oraz dworce, przystanki i stacje kolejowe wraz z ich nazwami, w celu zobrazowania obsługi transportem szynowym różnych rejonów miasta.

(Załącznik do Mapa nr 3.)

MAPA NR 4. Rozmieszczenie większych obiektów (sieci) handlowych

Analiza przedstawia rozmieszczenie 212 obiektów handlowych na 1.03.2015 roku. Dokonano podziału ze względu na ich „TYP”, wskazując w ten sposób punktowo lokalizację 142 supermarketów i dyskontów (traktowane są równoznacznie, ponieważ ich charakterystyka „przestrzenno-architektoniczna”, a także rodzaj i liczba klientów są do siebie zbliżone), 13 salonów wyposażenia wnętrz, 8 targowisk, 21 hipermarketów, 5 domów handlowych, 4 hale handlowe, 17 centrum handlowo-usługowych i 3 obiekty inne.

(Załącznik do Mapa nr 4.)

MAPA NR 5. Gęstość występowania supermarketów/dyskontów

Analiza przedstawia gęstość występowania obiektów handlowych typu supermarket i dyskont na 1 km2 na 1.03.2015 roku. Wskazano lokalizacje obiektów w postaci niebieskich kropek oraz kolorowe wypełnienia plam, przedstawiające miejsca o mniejszym bądź większym występowaniu supermarketów i dyskontów.

(Załącznik do Mapa nr 5.)

MAPA NR 6. Relacje gęstości zamieszkiwania do występowania supermarketów/dyskontów

Analiza przedstawia rozmieszczenie obiektów handlowych typu supermarket i dyskont na tle gęstości zamieszkiwania (baza liczby zameldowań – baza pesel wg stanu na 1.03.2015 roku). Wskazano lokalizacje obiektów w postaci czerwonych kropek oraz kolorowe wypełnienia plam, przedstawiające mniejszą bądź większą koncentrację zameldowań we Wrocławiu.

(Załącznik do Mapa nr 6.)

MAPA NR 7. Użytki budowlano-mieszkaniowe

Analiza przedstawia użytki gruntowe „B”, czyli tereny mieszkaniowe [wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 2001 r., nr 38, poz. 454, ze zm.)] – stan na 31.12.2006 roku.

(Załącznik do Mapa nr 7.)

MAPA NR 8. Koncentracja przekształceń użytków na cele mieszkaniowe w latach 2006-2014

Analiza przedstawia dynamikę przekształceń gruntów na użytki gruntowe „B”, czyli tereny mieszkaniowe w latach 2006-2014. Dynamika ta wskazuje koncentrację średniej powierzchni przekształcanych gruntów, wyrażoną w metrach kwadratowych na hektar. Dodatkowo wskazane zostało, jaka powierzchnia została przekształcona z terenów dotychczas zurbanizowanych (427 ha), a jaka została przekształcona z terenów dotychczas niezurbanizowanych (313 ha).

(Załącznik do Mapa nr 8.)

MAPA NR 9. Inwestycje mieszkaniowe zarejestrowane w latach 2006-2014

Analiza przedstawia lokalizację oraz liczbę nowych mieszkań, wynikającą z zarejestrowanych decyzji o pozwoleniu na budowę w latach 2006-2014.

(Załącznik do Mapa nr 9.)

MAPA NR 10. Koncentracja inwestycji mieszkaniowych w latach 2006-2014

Analiza przedstawia lokalizację oraz dynamikę nowych mieszkań, wynikającą z zarejestrowanych decyzji o pozwoleniu na budowę w latach 2006-2014. Dynamika ta wskazuje koncentrację wyrażoną liczbą nowych mieszkań na hektar.

(Załącznik do Mapa nr 10.)

MAPA NR 11. Tereny mieszkaniowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Analiza przedstawia powierzchnie terenów mieszkaniowych wyznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (3048 ha) – stan na 1.03.2015 roku. Analiza ta nie wykazuje terenów mieszkaniowych, niemających obowiązującego planu miejscowego, oraz terenów usługowo-mieszkaniowych ustalonych w planach miejscowych.

(Załącznik do Mapa nr 11.)

ANALIZY TRAMWAJOWE – DOSTĘPNOŚĆ CZASOWA MIESZKAŃCÓW DO PLANOWANYCH TRAS TRAMWAJOWYCH

Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym

Na ostateczny kształt Studium mają także wpływ sporządzone już opracowania studialne. Jednym z takich opracowań jest Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, wykonane wspólnie przez Powiat Wrocławski (koordynator), Biuro Rozwoju Wrocławia (Urząd Miejski Wrocławia) oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego (Dolnośląski Urząd Marszałkowski). 

Pobierz PDF