1. Studium Wrocław
  2. FAQ – najczęściej zadawane pytania

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Chcesz więcej dowiedzieć się na temat Studium, zadaj pytanie albo zobacz, jakie pytania zadali inni mieszkańcy.

  1. Co to/czym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? 

Studium jest jednym z najważniejszych dokumentów w polskim systemie planowania przestrzennego, decydującym o rozwoju urbanistycznym całego miasta. Studium rozstrzyga zatem m.in. o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów miasta, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego. Dokument podzielony jest na uwarunkowania, czyli opis stanu istniejącego, oraz kierunki, które wytyczają drogę rozwoju przestrzennego, wskazując tym samym wizję miasta. Opracowanie składa się z części tekstowej i z szeregu map o różnej tematyce. Studium jest wiążące dla władz miasta przy sporządzaniu planów miejscowych, z którymi muszą być zgodne wydawane pozwolenia na budowę.

  1. Czym różni się Studium od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp)?

Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, czyli obowiązuje tylko władze miasta. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a więc obowiązuje każdego. Ponadto plan miejscowy musi być zgodny ze Studium. Studium sporządzane jest dla całego miasta, a plany miejscowe dla wybranych jego obszarów. Zapisy Studium mają charakter ogólny, plany stanowią uszczegółowienie jego zapisów.

  1. Kto sporządza Studium Wrocławia?

Studium sporządza Prezydent Wrocławia, natomiast uchwala (zatwierdza) Rada Miejska Wrocławia. We Wrocławiu za tworzenie dokumentów planistycznych odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju Wrocławia, które w imieniu Prezydenta Wrocławia sporządza projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

 

  1. Jak mogę uczestniczyć w tworzeniu Studium?

Poprzez udział w organizowanych przez miasto debatach, seminariach, warsztatach, spotkaniach ze specjalistami w ramach konsultacji społecznych przed sporządzeniem projektu Studium (jesień 2015) oraz po sporządzeniu tego projektu (przewidywany termin wiosna-lato 2016). W trakcie prac przedprojektowych można złożyć wnioski do Studium (termin do 24.10.2015), a do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium – uwagi.