1. Studium Wrocław
  2. Polityka dziedzictwa kulturowego

Polityka dziedzictwa kulturowego

„Aby ujrzeć przyszłość,należy dotknąć przeszłości”.

Konfucjusz (Kong Fuzi)

W przestrzeń Wrocławia wpisane jest niezwykle bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe, noszące znamiona wpływów wszystkich kultur, w których kręgu rozwijało się miasto w ciągu jego ponadtysiącletniej historii. Ma charakter nie tylko fizyczny, lecz i duchowy. Miasto jest organizmem żywym, nieustannie podlegającym przemianom przestrzennym. Obiekty dziedzictwa kulturowego zawarte w tkance miejskiej także „doświadczają” wpływu zmian otoczenia.

Żyjemy otoczeni wieloma obiektami kultury materialnej, a czas i wysiłek poświęcony na przywracanie świetności zabytkom jest i obowiązkiem, i przywilejem. Chodzi głównie o to, by w naszym mieście historyczne budynki, układy urbanistyczne, detale i wszelkie zachowane pamiątki świadczyły o ciągłości tradycji, ale nie jako elementy skansenalne, lecz jako zadbane, klimatyczne obiekty, z których korzysta się na co dzień.

Polityka przestrzenna i kierunków zagospodarowania

Cele główne polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczące dziedzictwa kulturowego Wrocławia to ochrona i utrzymanie dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej, traktowanych jako wartość sama w sobie, wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej dla podwyższenia poziomu jakości życia i rozwoju gospodarczego miasta.

Do projektu Studium wprowadzone zostały 3 strefy ochrony konserwatorskiej, wyznaczono strefę ochrony ekspozycji Starego Miasta, historycznych założeń zielonych, parametrów liniowych historycznego układu urbanistycznego, historycznej zabudowy przemysłowej, kolejowej i innych urządzeń technicznych. Zabytki archeologiczne objęto trzema strefami ochrony – W, OW i OM.

Do wpisu na listę dóbr kultury współczesnej proponowanych jest 35 obiektów

Znakiem czasu powinien być coraz większy szacunek dla reliktów przeszłości. Dysponujemy zarówno lepszymi środkami, a także doceniamy, że wartości dziedzictwa kulturowego właściwie zachowane, wyeksponowane i otoczone opieką nadają miastu prestiżu. Zabytki stanowią świadectwo ciągłości kultury, to w nich zaklęta jest magia wrocławskiej tożsamości, co jest rozumiane przez coraz więcej osób i środowisk.

Do pobrania