1. Studium Wrocław
 2. Polityka gospodarczo-usługowa

Polityka gospodarczo-usługowa

„Ludzka kreatywność jest największym zasobem”.

Richard Florida

Polityka gospodarcza miasta będzie skupiała się przede wszystkim na wspieraniu i rozwoju branż nowoczesnych technologii oraz przekształcaniu terenów poprzemysłowych, a także na rozwoju szeroko pojętych usług i handlu. Będzie się to odbywało w szczególności poprzez:

 • zrównoważone sytuowanie centrów lokalnych, uwzględniające wzmocnienie obszarów odizolowanych, ubogich w infrastrukturę handlową lub kompletnie jej pozbawionych,
 • przekształcanie zdegradowanych obszarów i obiektów (obiekty poprzemysłowe, pokolejowe, zabytkowe – „drugie życie obiektu”),
 • sytuowanie i rozwój ośrodków w rejonach ważnych węzłów komunikacji zbiorowej,
  z wygodnym zapleczem parkingowym,
 • zachowanie równowagi pomiędzy handlem tradycyjnym a formami nowoczesnymi jako kompletna oferta dla wielu grup klientów,
 • wspieranie lokalnej przedsiębiorczości społecznej,
 • dbałość o zieleń, jakość przestrzeni publicznych, bezpieczeństwo i wygodę,
 • rozwój elektronicznego handlu,
 • nadążanie za trendami w branży, wymiana najemców, reklama i utrzymywanie wysokiej jakości sprzedaży.

Równie ważnym elementem będzie rozwój ośrodków naukowo-badawczych i akademickich, stanowiących  bieguny nauki i innowacji, w formie koncentracji obiektów i kompleksów obiektów naukowo-badawczych i akademickich, laboratoriów, instytutów naukowych, obiektów związanych z wysoką technologią i innych towarzyszących im obiektów.

Działania te będą realizowane również poprzez polityki szczegółowe, odnoszące się do różnych rodzajów działalności, mających na celu doprowadzenie do powstania harmonijnych kompleksów obiektów aktywności gospodarczej i usług oraz integrację istniejących rozproszonych i niedopasowanych do siebie zgrupowań zabudowy w zharmonizowane całości urbanistyczne.

Do pobrania