1. Studium Wrocław
  2. Polityka infrastrukturalna

Polityka infrastrukturalna

„Nie trzeba udowadniać, że między strukturą funkcjonalno-przestrzenną a infrastrukturą istnieje związek bardzo silny”.

J.L. Siemiński

Polityka infrastrukturalna zabezpiecza miasto w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię oraz odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami. Istotne znaczenie przypisuje się odnawialnym źródłom energii, tzw. małej retencji, selektywnej zbiórce odpadów oraz energooszczędności obiektów i urządzeń.

Szczególnie ważnym zagadnieniem jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego, czyli dostaw energii cieplnej i elektrycznej. Postuluje się rozbudowę i modernizację już istniejących urządzeń wytwarzających energię oraz sieci, które ją rozprowadzają w sposób niepowodujący wprowadzania dodatkowych emisji do środowiska. Służą temu różne działania, jak np. montowanie systemów i urządzeń pozwalających na zmniejszenie emisji spalin w Zakładach Energetyki Cieplnej do wysokości określonej normami. W ramach walki ze smogiem proponuje się między innymi dostawę ciepła i ciepłej wody użytkowej do substancji mieszkaniowej, nieobjętej obecnie scentralizowanym systemem dostawy energii ciepłowniczej.

Odnawialne źródła energii

Planuje się wykorzystywanie niektórych rodzajów odnawialnych źródeł energii (OZE). W związku z tym w Studium wyznaczono granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

Równie ważną rzeczą dla mieszkańców jest zapewnienie dostawy wody oraz usuwania ścieków, w tym zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz usuwania odpadów stałych.

Wodę do celów pitnych zapewniają dwa zakłady produkcji wody: zakład na Mokrym Dworze oraz zakład przy ul. Na Grobli. Obecnie oba zakłady zapewniają w pełni dostawy wody. Jakość dostarczanej wody uległa znacznej poprawie, zwłaszcza po modernizacji zakładu Na Grobli. Istotne jest jednak kontynuowanie tych działań poprzez dążenie, w miarę możliwości i potrzeb, do rozbudowy i poprawy jakości technicznej i technologicznej systemu zaopatrzenia miasta w wodę oraz systemu dystrybucji wody.

Obecnie ścieki komunalne poprzez kanały sanitarne sieci rozdzielczej oraz główne kolektory: „Odra”, „Ślęza”, „Bystrzyca” trafiają do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku. W trakcie przeróbki osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków, wykorzystuje się wytwarzany w trakcie procesu gaz, do celów własnych w oczyszczalni.

Deszczówka

Duża zmiana dotyczy wskazania w Studium priorytetu dla zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi. Przyjmuje się, że nie powinny trafiać one do oczyszczalni, a być zagospodarowane w miejscu opadu lub po wcześniejszym podczyszczeniu odprowadzone do innego odbiornika, np. rowu, stawu lub do gruntu. Celem nadrzędnym jest taka gospodarka zasobami wodnymi w mieście, aby służyła ona polepszeniu miejskich warunków środowiskowych oraz jakości życia jego mieszkańców.

Paliwa gazowe dostarczane są do miasta z dalszych okolic przez gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, a także przez obiekty towarzyszące, jak stacje redukcyjno-pomiarowe I i II stopnia, zlokalizowane na całym obszarze miasta. Dobrze rozplanowana sieć gazociągów obecnie zapewnia prawidłową dystrybucję tego paliwa.

Do pobrania