1. Studium Wrocław
  2. Polityki

Polityki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru miasta. Zobacz projekt nowego Studium Wrocławia. Polityki studialne stanowią punkt wyjściowy do formowania zasad kształtowania kierunków rozwoju funkcjonalno-przestrzennego w poszczególnych jednostkach.