1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Prace nad nowym Studium dla Wrocławia – pierwszy etap za nami [PODSUMOWANIE]

Prace nad nowym Studium dla Wrocławia – pierwszy etap za nami [PODSUMOWANIE]

Prawie tysiąc osób wzięło udział w konsultacjach społecznych związanych z nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz Strategią Rozwoju Wrocław 2030. Rezultat to blisko dwa tysiące wniosków złożonych przez organizacje, instytucje i osoby indywidualne.

Przygotowania trzeciej edycji Studium miały nieco inną formułę niż w przypadku Studium 2006 i Studium 2010. Proces powstawania Studium, wynikający z ustawy, obejmuje następujące etapy:

  • podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium
  • wstępy projekt Studium
  • opiniowanie i uzgadnianie projektu Studium przez instytucje i organy
  • konsultacje społeczne
  • ostateczny projekt Studium
  • uchwalenie Studium

Z inicjatywy prezydenta Wrocławia plan prac nad nowym Studium rozszerzono w fazie przedprojektowej o dodatkowe konsultacje społeczne, w czasie których oprócz zbierania wniosków, zorganizowano – wspólnie z miejskimi aktywistami – debaty, spotkania, seminaria i warsztaty dla mieszkańców.

 

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 26 czerwca 2015 i zakończyły się 14 listopada 2015 r. – Chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby osób, dlatego konsultacje odbywały się w różnych częściach miasta – w osiedlowych punktach konsultacyjnych – mówi Anna Sroczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia.

 

Spotkania zorganizowano w Leśnicy i na dużych osiedlach: Kozanowie, Nowym Dworze, na Karłowicach, Psim Polu, Poświętnem oraz na Wielkiej Wyspie i na Starym Mieście, a także na Krzykach, Brochowie, Ołtaszynie oraz na Partynicach. W sumie wzięło w nich udział około 550 osób, reprezentantów różnych środowisk i grup wiekowych.

Spotkanie wprowadzające odbyło się 26 czerwca 2015 r. Urbaniści z Biura Rozwoju Wrocławia w ramach konsultacji  społecznych wystawili przed swoim budynkiem stoliki, przy których można było porozmawiać o pomysłach na temat rozwoju miasta. W rozmowach uczestniczyło około 60 osób.

 Pikinik na Partynicach

Debaty z wrocławianami z cyklu „Zaprojektuj Wrocław” miały różnorodny charakter i formułę. Podczas pikniku na Partynicach najczęściej poruszanymi tematami były: mała liczba otwartych basenów i kąpielisk, komunikacja publiczna, trasy rowerowe, zieleń miejska. Na początku roku szkolnego, 18 września, na spotkaniu w Biurze Rozwoju Wrocławia, w rolę urbanistów wcieliły się dzieci – to najmłodsi wrocławianie tworzyli na warsztatach barwne makiety miasta.

Konsultacje na osiedlach

Podczas spotkania na Wielkiej Wyspie najwięcej pytań dotyczyło zagadnień komunikacyjnych. Na Karłowicach pytania miały związek z przyszłością osiedla. Poza tym zaproponowano budowę ścieżki rowerowej, łączącej osiedle ze Świniarami.

  

– Zbyt mało terenów zielonych oraz trudności ze skomunikowaniem osiedla z miastem – to największe problemy według mieszkańców Ołtaszyna – mówi Anna Sroczyńska. – Natomiast na Krzykach mieszkańcy najczęściej pytali o przyszłość konkretnych działek. Rozmawiano o rozwoju komunikacji zbiorowej oraz omawiano różne warianty przebiegu wschodniej obwodnicy Wrocławia.

Mieszkańcy Leśnicy dyskutowali m.in. o braku parkingów przy dworcu kolejowym i przedszkolu przy ul. Łącznej oraz zagospodarowaniu miejscowych stawów. Poruszali także temat transportu.

Mieszkańcy Psiego Pola przekonywali, że problemy komunikacyjne w tej części miasta rozwiążą: budowa ul. Nowolitewskiej i drugi most na Widawie. Natomiast wrocławianie na Brochowie pytali o przyszłość rynku na ich osiedlu oraz czy powstanie połączenie rowerowe z centrum miasta.

 

Podczas spotkania z cyklu „Zaprojektuj Wrocław” mieszkańcy Kozanowa pytali: czy może powstać więcej sklepów, czy będzie więcej zieleni oraz czy jest szansa na poszerzenie ulicy Pilczyckiej. Na spotkaniu na Poświętnem rozmawiano o zwiększeniu powiązań pieszo-rowerowych oraz poprawie dostępu do transportu publicznego. Mieszkańcy uskarżali się także na brak urządzonych zielonych terenów rekreacyjnych.

Tak jak można się było spodziewać, na Nowym Dworze najbardziej gorącym tematem była budowa tramwaju na Nowy Dwór. Poza tym rozmawiano o budowie ścieżek rowerowych oraz lokalizacji uciążliwych inwestycji przy ul. Szczecińskiej.

Wrocławskie Fora – spotkania urzędników, naukowców i aktywistów

Równolegle organizowano serię debat z udziałem specjalistów oraz przedstawicieli odpowiednich departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia. Stanowiły one doskonałą okazję do poznania specjalistycznych opinii, konfrontacji pomysłów mieszkańców i ich analizy przez fachowców.

 

Jakiej zieleni potrzebuje miasto?

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska poprowadzili prof. Alina Drapella-Hermansdorfer z Zakładu Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Tomasz Ossowicz z Biura Rozwoju Wrocławia. – Efekty dyskusji na Forum zostaną wykorzystane w pracach nad nowym Studium i Strategią – prof. Tomasz Ossowicz.

Elementem każdego ze spotkań była ankieta. Podczas inauguracyjnego forum pytano m.in.: Jeśli szukamy nowych rozwiązań dla wypoczynku codziennego, to jakie formy zieleni należy preferować?

– Długie ciągi zieleni do spacerowania i biegania – 50 proc., większe wyspy zieleni jako miejsca do spotkań – 34 proc., zieleń rozproszoną tam, gdzie to jest możliwe – 16 proc.

Inne pytanie brzmiało: Jakie przyjąć priorytety w zarządzaniu zielenią miejską?
Zakładanie nowych terenów zielonych, zwłaszcza w miejscach niedoinwestowanych – 66 proc., podnoszenie jakości istniejących parków i skwerów – 18 proc., tworzenie nowych ogródków działkowych ze strefą publicznie dostępną – 2 proc.

Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu?

Wrocławskie Forum Mobilności prowadzili Piotr Krukowski z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia oraz Zbigniew Komar z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Prezentację śledzili mieszkańcy, aktywiści oraz studenci. A dyskusję podsumował ekspert z Politechniki Poznańskiej dr hab. Michał Beim.

– Dyskusja była ożywiona. Pomysły uczestników natychmiast przelano na papier – mówi Anna Sroczyńska.

Propozycji było kilkadziesiąt. Dotyczyły m.in. modelowych rozwiązań dla pieszych w okolicach szkół, wykorzystania rowerów jako elementu promocji miasta, likwidacji barier komunikacyjnych w centrum, narzucenia deweloperom rozwiązań dla pieszych, priorytetu dla ruchu pieszego przy budowie nowych inwestycji.

Wśród uczestników przeprowadzono ankietę „Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu?”.

Pytano: Jeśli zwykle porusza się Pan/Pani autem, to jakie czynniki mogłoby spowodować zamianę auta na środki komunikacji zbiorowej? Najczęstszym argumentami za były: skrócenie czasu jazdy pojazdem komunikacji zbiorowej i większa częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej.

Do przesiadki z auta na rower mogłyby przekonać: rozbudowa i uzupełnienie tras rowerowych oraz zwiększenie liczby monitorowanych i zadaszonych miejsc parkingowych.

Jakich mieszkań potrzebuje Wrocław?

Wrocławskie Forum Mieszkalnictwa poprowadzili dr Iwona Borowik z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia.

– Prezentacje ekspertów dostarczyły informacji m.in. o tym, jak rozwijają się wrocławskie osiedla, oraz gdzie i jak wygodnie mieszkać – mówi Anna Sroczyńska.

Wśród uczestników przeprowadzono ankietę na temat tego, jakich mieszkań potrzebuje miasto. Wskazując na deficytowe rozwiązania na osiedlach, najczęściej wymieniano: miejsca integracji, tereny rekreacyjno-sportowe i połączenia komunikacyjne.

Ponad 90 proc. uczestników odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy powinno się rozwijać formę budownictwa społecznego. Poza tym ponad 65 proc. pytanych stwierdziło, że należy ograniczać rozwój zabudowy mieszkaniowej na wolnych terenach na obrzeżach miasta.

 

Na czym ma zarabiać Wrocław?

Gospodarzami listopadowego Wrocławskiego Forum Gospodarki byli prof. Stanisław Korenik z Uniwersytetu Ekonomicznego praz prof. Andrzej Łoś, koordynator prac na nową Strategią Wrocławia. – Po każdej prezentacji był czas na rozmowy. Złożono wiele propozycji związanych z gospodarką w mieście – mówi Anna Sroczyńska.

W ankiecie przeprowadzonej przez uczestników, na pytanie, gdzie najczęściej robisz zakupy, najwięcej wskazań dotyczyło supermarketów/dyskontów oraz małych sklepów. Natomiast w odpowiedzi na pytanie, gdzie najchętniej robisz zakupy, najczęściej wymieniano małe sklepy i targowiska.

Jak ma wyglądać Wrocław?

Z kolei podczas Wrocławskiego Forum Planowania Przestrzennego animatorami byli Marek Wiland, prezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, oraz Jacek Barski, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.

– Forum Planowania Przestrzennego cieszyło się dużym zainteresowaniem. Było podsumowaniem wszystkich wcześniejszych tematycznych spotkań w Krzywym Kominie – mówi Anna Sroczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia.

 

Seria debat, warsztatów, dyskusji i spotkań okazała się sukcesem. Rozbudowana formuła konsultacji oraz wydłużenie czasu na składanie wniosków spowodowały, że w pracę zaangażowało się wielu wrocławian. Efekt przyniosło tematyczne i lokalizacyjne zróżnicowanie spotkań oraz ich organizacja poza budynkami urzędu i w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Każdy, jeśli miał ochotę, mógł w nich uczestniczyć. Taka formuła przełożyła się także na zróżnicowanie grup społecznych, środowiskowych i wiekowych, jakie brały w nich udział. W sumie zaangażowało się około 750 osób.

Dla porównania, okres składania wniosków do poprzednich edycji Studium w 2006 i w 2010 wynosił 30 dni. Liczba wniosków wynosiła 427 (2006) i 310 (2010). Do nowego Studium  wpłynęło 1997 wniosków. Z nich 42 proc. dotyczy zieleni i rekreacji, 35,5 proc. komunikacji, a 15,5 proc. – ochrony wartości, w tym dziedzictwa kulturowego.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział i zaangażowanie.