1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Radni uchwalili nowe Studium Wrocławia

Radni uchwalili nowe Studium Wrocławia

„Doskonalenie miasta” – to hasło najlepiej oddaje charakter nowego Studium Wrocławia. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (11 stycznia 2018 r.) radni przyjęli nowy dokument. Miejscy urbaniści jego tworzenie poprzedzili wnikliwymi analizami oraz spotkaniami i warsztatami z mieszkańcami.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium Wrocławia, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru miasta. Na podstawie tego dokumentu wydawane są później różne decyzje administracyjne, ma on też ogromny wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej.

Studium 2018

Procesy przestrzenno-społeczne

Urbaniści uwzględnili najnowsze trendy i oczekiwania mieszkańców. Na pierwszym miejscu stawiają warunki i jakość życia mieszkańców, w centrum polityki miejskiej jest człowiek.

Dużo miejsca na zieleń

W nowym Studium sporo miejsca poświęcono zieleni. To jeden z priorytetów. – I jest to zupełnie nowe podejście. Wyszliśmy z założenia, że zieleń to element tworzący miasta, a nie tylko je uzupełniający. Dlatego wyznaczyliśmy w Studium około 1000 hektarów nowych terenów zielonych (względem starego Studium), wyłączając je częściowo z miejsc pierwotnie o funkcji mieszkaniowej – mówi Anna Sroczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia. Chodzi m.in. o Pola Osobowickie, tereny Nowej Leśnicy, Żar, Zgorzeliska, tereny na Pawłowicach, Swojczycach czy Maślicach.

Urbaniści poszerzyli też tereny zielone dolin rzecznych, utworzyli zielone rezerwy wzdłuż Widawy i Ługowiny. W ten sposób powstały tzw. kliny przewietrzające miasto. Eksperci określi „zieloną” funkcję również dla terenów przy torach, np. na Krzykach, aby była możliwość tworzenia tras rowerowo-spacerowych, które nie wymagają poruszania się po głównych ulicach.  

– Zarezerwowaliśmy również tereny pod zielone enklawy w ramach zabudowy mieszkaniowej – wspomina Anna Sroczyńska.

Polityka rzeczna i mobilność

Studium określa również nowe podejście do polityki rzecznej. Nowym pomysłem jest wprowadzenie odpowiednich sektorów do danych rzek. Celem ma być ożywienie transportu na rzekach oraz wzmocnienie ich funkcji rekreacyjnej.

W zakresie mobliności największe wyzwanie to integracja transportu miejskiego, maksymalne wykorzystywanie wrocławskiego węzła kolejowego, łączenie miasta z aglomeracją oraz duży wybór środków transportu dla podróżnych. Urbaniści dążą do tego, aby najważniejsze potrzeby mieszkańcy mogli załatwiać w najbliższym sąsiedztwie.

W Studium określono również „style zamieszkania”, które identyfikują poszczególne tereny mieszkaniowe. Jest ich osiem: śródmiejski, kameralny, indywidualny, osiedlowy, osiedli blokowych, małomiasteczkowy, sielski i mozaikowy.

– Na przykład styl indywidualny to styl, w którym króluje zabudowa jednorodzinna. Co istotne, w obszarach gdzie styl indywidualny jest zaznaczony, nie dopuszczamy już zabudowy wielorodzinnej. To w poprzednich latach rodziło sporo problemów i była to bardzo istotna sprawa – mówi prof. Tomasz Ossowicz.

Przestrzenie publiczne według nowego Studium mają spajać tkankę miejską i pobudzać funkcje społeczne. Nowością tutaj jest to, że wyznaczone przestrzenie publiczne łączą się we wspólną sieć. W dokumencie sporo miejsca poświęcono również dziedzictwu miasta, jego ochronie i utrzymaniu. Uzupełniono również listę dóbr kultury współczesnej, które stały się symbolem Wrocławia.

Karta dla każdego osiedla  

– Muszę też kilka słów powiedzieć o czymś, co jest bardzo istotne w tym Studium. Miasto dzielimy na pięć dzielnic, ale teraz również na 101 jednostek administracyjnych. Pomysł podsunęli na konsultacjach sami mieszkańcy, mówiąc „u nas na Stabłowicach”, „na naszych Partynicach”. Dla każdej jednostki w Studium stworzyliśmy kartę, gdzie określone są podstawowe dane o terenie, określone są wyzwania dla tych terenów, one również uwzględniają wszystkie wnioski, które podczas konsultacji się pojawiły. Określone są wskaźniki administracyjne. Karty można obejrzeć np. w Systemie Informacji Przestrzennej – mówi dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia.

Dokument mocno konsultowany

Prezentowany dokument jest wynikiem szerokiej partycypacji, spotkań z mieszkańcami, warsztatów, ankiet. W tym czasie odbyło się ponad 100 spotkań z lokalnymi społecznościami, radami osiedli. Złożono do Studium łącznie 4800 wniosków. 98 procent z nich zostało uwzględnionych w dokumencie. Złożono też ponad 1100 uwag. Najbardziej aktywne były osiedla północne i położone w centrum. Uwagi najczęściej dotyczyły zmiany przeznaczenia terenu i spraw transportowych.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej – 11 stycznia nad dokumentem głosowali miejscy radni. Przyjęli go 22 głosami za, 1 przeciw. Dwunastu radnych wstrzymało się od głosu.
Poniżej prezentacja [PDF] do pobrania. 

Do pobrania