1. Studium Wrocław
  2. Aktualności
  3. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia [2 - 31 października 2017 r.]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia [2 - 31 października 2017 r.]

Biuro Rozwoju Wrocławia zaprasza do zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz do otwartych dyskusji na jego temat.

Od 2 października rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia. Etap wyłożenia potrwa do końca października i będzie to kolejna okazja do zapoznania się z dokumentem, porozmawiania z urbanistami miasta, a także do złożenia swojej uwagi.

Projekt będzie udostępniany od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:00-18:00, w Sali Romańskiej Muzeum Architektury.

 

Dyskusje publiczne

11 i 12 października w godzinach 16:30-19:00, zapraszamy na dyskusje publiczne. Pierwszego dnia poruszane będą zagadnienia z zakresu następujących polityk studialnych: zamieszkiwanie, gospodarka, dziedzictwo, mobilność, drugiego dnia – zieleń, rzeki, przestrzenie publiczne, kompozycja oraz infrastruktura.

O STUDIUM W PIGUŁCE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną oraz ogólne kierunki rozwoju, opracowywany dla całego obszaru Wrocławia. Nowe Studium ma być przede wszystkim odpowiedzią na obecne potrzeby wrocławian, obserwacją zmian, jakie ostatnio zaszły w mieście oraz identyfikacją nowych perspektyw. Stawiając za główny cel doskonalenie miasta, z jednej strony weryfikuje dotychczasową politykę przestrzenną, z drugiej – czerpie z jej dorobku, bazując na poprzednich wersjach dokumentu i ewolucji przestrzeni.

CO NOWEGO W STUDIUM

Na wrocławską strukturę funkcjonalno-przestrzenną składają się: pasma (mieszkalnictwa, aktywności gospodarczej, zieleni), dzielnice urbanistyczne, jednostki urbanistyczne, ośrodki usługowe oraz rzeki przepływające przez miasto. Istotą dokumentu jest wskazanie pożądanych powiązań i relacji pomiędzy nimi. W tym celu w Studium Wrocławia sformułowano 9 ogólnomiejskich polityk przestrzennych, które wraz z dopuszczonymi klasami przeznaczenia terenu oraz parametrami i wskaźnikami urbanistycznymi definiują przyjętą dla danego obszaru wizję rozwoju.

Miasto podzielone zostało na 101 jednostek, a podział ten ma wpływać na zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami ogólnomiejskimi i lokalnymi. Łatwość dotarcia do informacji zapewniona jest dzięki internetowemu dostępowi do elektronicznej, przestrzennej bazy danych oraz indywidualnym kartom jednostek. Zbiór danych zawartych dla każdej jednostki stanowi kompendium uwarunkowań i wyzwań dla ich rozwoju oraz odnosi się do poszczególnych polityk przestrzennych.

PROCES KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Podczas sporządzania projektu Studium szczególny nacisk położono na rozbudowany proces partycypacji społecznej. Jeszcze przed przygotowaniem projektu, etap składania wniosków wydłużono z wymaganych w ustawie 21 do 200 dni, czego efektem było około 2000 pism, w których wrocławianie wyrazili swojego oczekiwania dotyczące przygotowywanego opracowania. Podczas kolejnych etapów prac nad dokumentem, urbaniści Wrocławia, proponując różne formy i miejsca konsultacji, zachęcali do zapoznania się z nim, ułatwiając tym samym wyrażanie sugestii, opinii, uwag. Po serii lokalnych konsultacji społecznych w 10 różnych punktach, Biuro Rozwoju Wrocławia zorganizowało cztery spotkania warsztatowe w centrum miasta. Na każdym z nich, wraz z mieszkańcami omawiano zagadnienia z zakresu polityk studialnych. Kolejną formą otwartych spotkań i dyskusji nad projektem Studium jest etap wyłożenia do publicznego wglądu.

 

Jednocześnie projekt Nowego Studium Wrocławia, udostępniany jest na stronie internetowej dedykowanej pracom nad Studium www.zaplanuj.wroclaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Geoportalu http://geoportal.wroclaw.pl/